Management — Team

Shri Shamjibhai Patel

Hon, Chairman Industrialist

Shri Damijibhai Patel

Hon. Secretary Industrialist

Shri Arjanbhai Patel

Jt-Treasurer Industrialist

Shri Maulikbhai Thakkar

Director Industrialist

Shri Rajeshbhai Patel

Director Industrialist

Shri Mohanbhai Patel

Trustee Industrialist

Shri Navinbhai Patel

Trustee Industrialist

Shri Virendrabhai Patel

Trustee Industrialist